Crypto Daijin

Ikeda Hayato

Kuroda Kiyotaka

Katsura Tarou

Itou Hirohumi

Aoionji Kinmochi

Terauchi Masataka

Fukuda Yasuo

Nakasone Yasuhiro

Tanaka Kakuei

Yoshida Shigeru